Branschorganisationen Kost & Näring

De som har det yttersta ansvaret för vad som ska serveras inom privata och offentliga verksamheter i Sverige är kostcheferna, som ansvarar för amten inom verksamheter som förskolor och äldreboenden.

Kostcheferna i Sverige är organiserade i branschorganisationen Kost & Näring, som ingår i chefernas fackförbund Ledarna. Föreningen har funnits sedan 1921 och hade ursprungligen namnet Svensk dietist- och kostekonomförening. Namnet ändrades 2005.

Föreningen har 1200 medlemmar, och organiserar förutom kostchefer även andra yrkesgrupper som arbetar med kost och näringslära. Dit hör bl.a. kostrådgivare och nutritionister. Målet för föreningens arbete är att etablera en helhetssyn på människans hälsa och hennes omvärld, där hänsyn tas till såväl miljö som kostens näringsinnehåll. Vidare ska Kost & Hälsa, precis som andra fackliga organisationer, stödja sina medlemmar genom att skapa fora för kunskapsutbyte och utveckling, samt stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden. Detta arbete bedrivs framför allt inom Sverige, men även på den internationella arenan, genom samarbete med bransch- och intresseorganisationer i andra länder och på europanivå.

Kost & Näring håller varje år sin kongress, kostdagarna, där man delar ut två priser: Granatäpplet går till en aktör som utfört ”förtjänstfulla insatser inom offentliga måltider”, och Äppelskrutten är ett mindre smickrande pris, som snarare ska tas som en uppmaning att vidta åtgärder inom samma område.

För att ytterligare lyfta fram goda exempel har föreningen startat Magasin Måltid, som fokuserar på eldsjälar och utveckling inom föreningens arbetsområden. Magasin Måltid utkommer sex gånger per år. Sedan 2012 deltar föreningen också i den årliga Almedalsveckan i Visby.

Fokusgrupperna

Inom Kost & Näring finns fyra fokusgrupper, som arbetar med var sitt av föreningens fyra huvudområden. Det finns fokusgrupper för äldreomsorg, förskola och skola, sjukhus och en grupp för frågor som rör offentlig upphandling.

Varje år belönar Kost & Näring också tre avgångsstudenter vid kostvetarprogrammet i Umeå, Göteborg och Uppsala med ett stipendium.